امروز‌ : چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - الأربعاء ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰ - Wednesday 12 December 2018
جستجو در سایت :
از امام‌ رضا درباره‌ بهترين‌ بندگان‌ سؤال‌ شد . فرمود : آنان‌ هرگاه‌ نيكى‌كنند خوشحال‌ شوند ، و هرگاه‌ بدى‌ كنند آمرزش‌ خواهند ، و هرگاه‌ عطا شوند شكر گزارند ، و هرگاه‌ بلا بينند صبر كنند ، و هرگاه‌ خشم‌ كنند درگذرند
متن صفحات
سال حمایت از تولید ملی
شهدای نصیرشهر
پیوندها
صدور پایانکار ساختمان

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  تكميل فرم درخواست گواهی پايان كار ساختمان
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 3.  ارائه سند مالكيت رسمي
 4. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 6.  تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 7.  بازديد مامور شهرداري از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 8.  تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به اخذ پايان كار ساختمان باشد :

 1. الف : باشد(ساختمان در مرحله بهره برداري و تكميل باشد) : ممكن است مالك در مهلت مقرر تمديد مراجعه نمايد و يا داراي گواهي عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداري كامل باشد ، صدور پايان كار پروانه ساختمان صورت مي گيرد . ضمناً اخذ پايان كار پروانه ساختمان منوط به داشتن سند رسمي مالكيت مي باشد كه در غيراينصورت شهرداري نسبت به صدور گواهي عدم خلاف در مرحله بهره برداري و تكميل اقدام مي نمايد.
 2. ب: نباشد:

تخلف وجود دارد:

 1. چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل
 2. تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
 3.  ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد
 4. درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف 10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد
 5.  اتخاذ تصميم كميسيون

اگر راي كميسيون ماده صد :

 1. مبني بر جريمه باشد : به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي
 2. پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به همان كميسيون ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط
 3. كميسيون صادر گردد.و اگر مالک اعتراض داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع می شود .
 4. تخریب یا قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري
 5. راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.

 

از مهلت زمان تمديد جهت اخذ پايان كار ساختمان گذشته است :

 1. چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.
 2.  صدور پايان كار ساختمان( پروانه ساختمان )
 3. اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري
 4.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

 

فرآيند پايان كار پروانه ساختمان از شهرداري :

 1. گواهی عدم خلاف معمولا بر اساس درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معاملات صورت میگیرد .در صورتی که مالک تقاضای صدور عدم خلاف از شهرداری را داشته باشد میتوان تا 3 بار با رعایت تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری بر اساس
 2. گواهی مامور بازدید برای ساختمان احداثی از شروع عملیات ساختمانی تا اتمام کار صادر نمود.

فرآیند عدم خلاف پروانه ساختمان از شهرداری :

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

 1. تكميل فرم درخواست عدم خلاف
 2. ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 3. ارائه سند مالكيت رسمي
 4. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5. ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 6. تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 

بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل :

 1. بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 2. تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

 

اگر مجاز به اخذ پايان كار پروانه ساختمان :

 1. الف : باشد(ساختمان درهر مرحله باشد.) :(ممكن است مالك در مهلت مقرر تمديد مراجعه نمايد و يا داراي گواهي عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداري كامل باشد ) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان بشرح رديف 4 صورت مي گيرد .
 2. ب: نباشد :

 تخلف وجود دارد :

 1. چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري ( پليس ساختمان)گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز
 2. داشته باشد قابل تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
 3. ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد
 4. درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف 10 روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد
 5. اتخاذ تصميم كميسيون

 

اگر راي كميسيون ماده صد

 1. مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده صد ارجاع ميگردد و راي تخريب توسط كميسيون صادر گردد.
 2. قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام
 3. و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.

 

صدور عدم خلاف ساختمان ( پروانه ساختمان) :

 1. تکمیل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در گواهی عدم خلاف
 2. اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 3. ثبت شماره و تاریخ در دبیر خانه

 

فرآيند تمديد پروانه ساختمان از شهرداري :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  تكميل فرم درخواست تمديد پروانه ساختمان
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 3.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 4.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 5. تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 6. بازديد شهرداري از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 7. تكميل فرم گزارش عمليات روند اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به تمديد:

 1. الف) باشد : تمديد پروانه ساختمان به شرح ردیف 4 صورت مي گيرد.
 2. ب) نباشد: تخلف وجود دارد:
 3.  چنانچه تخلف ساختماني گزارش گردد و توسط مامورين شهرداري گزارش تائيد گردد و چنانچه جنبه جزايي نيز داشته باشد قابل
 4. تعقيب ميباشد و از عمليات ساختماني توسط واحد اجراييات شهرداري جلوگيري گردد سپس:
 5.  ارجاع پرونده توسط شهرداري به كميسيون ماده صد
 6.  درخواست توضيح مكتوب از مالك (ظرف10روز)از جانب دبير كميسيون ماده صد
 7.  اتخاذ تصميم كميسيون

اگر راي كميسيون ماده صد :

 1.  مبني بر جريمه باشد:به مالك جريمه تعلق ميگيرد چنانچه پرداخت گردد عمليات تمديد پروانه ساختمان و يا اخذ گواهي عدم خلاف یا پايان كار ساختمان مالك انجام ميگيرد.چنانچه جريمه پرداخت نگردد پرونده به همان كميسيون ارجاع و راي تخريب توسط كميسيون
 2. صادر می گردد.و اگر مالک اعتراض داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع می شود .
 3.  تخریب یا قلع بنا باشد : ابلاغ حكم از سوي شهرداري به مالك كه اگر ظرف 2ماه قلع بنا صورت گيرد در غير اينصورت شهرداري راسا اقدام و هزينه ها را از مالك دريافت مي كند.

از مهلت زمان تمديد گذشته است :

 1.  چنانچه درخواست متقاضي جهت تمديد پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالك ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز مي باشد.
 2.  صدور تمديد شناسنامه ساختمان
 3.  تكميل قسمت تمديد مهلت شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني
 4.  اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري
 5.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 6.  

فرآيند اخذ استعلام ملك :

 1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود
 2. ارائه معرفي نامه از ادارات ، سازمانها يا هر ارگان استعلام کننده دیگر به شهردار جهت اخذ دستور
 3.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 4. فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه
 5. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 6. تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 7. بازديد كارشناس شهرداري از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 8.  تعيين كاربري ، وضعيت و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي توسط واحد طرح تفصیلی
 9. اخذ فرم تسویه حساب ( مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به دوایر مختلف شهرداری «مالی اداری –اصناف-خدمات شهری-فضای سبز-آتش نشانی و ... » مراجعه و همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.
 10.  صدور نامه استعلام
 11. تایپ نامه استعلام
 12. اخذ امضاء شهردار
 13.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 14.  تحويل به متقاضي

 

فرآيند تفكيك زمين :

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

 1. فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 2. ارائه مدارك مالكيت
 3.  ارائه و تكميل درخواست تفكيك زمين
 4.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 6. تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 7.  بازديد كارشناس شهرداري از محل وتنظيم گزارش وضع موجود
 8. تعيين كاربري ، حدودتعريض وحداقل متراژ تفكيك براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي توسط واحد طرح تفضیلی

اگر ذينفع مجازبه تهيه طرح تفكيكي :

 1. الف) نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 2. ب) باشد : اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و زيرحد نصاب متراژ تفكيک نماید .
 3.  تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار و مالك و اخذ استعلام ملك موصوف و ارجاع به ادارات و كميسيونهاي مربوطه و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده شود .

طرح تفكيكي تهيه شده :

 1. طرح تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس شهرساز كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.
 2. تسليم برگه ي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.
 3. صدور طرح تفكيكي تأئيد شده (ممهور به مهر و امضاء شهردار و شهرداری)

 

فرآيند تغييركاربري زمين :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود:

 1.  فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 2. ارائه مدارك مالكيت
 3.  ارائه و تكميل درخواست تغيير كاربري زمين
 4. ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 5. تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 6.  بازديد كارشناس شهرداري از محل وتنظيم گزارش وضع موجود
 7. اعلام نظر واحد طرح تفصیلی
 8.  تعيين كاربري ، حدودتعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 

اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري :

 1. الف) نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 2. ب) باشد : اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
 3. ب)1: تنظیم توافق نامه با امضای شهردار و مالک
 4. ب)2: تهيه كروكي محل با مقياس 500/1
 5. ب)3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
 6. تبصره : ضمناَ َ حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز
 7. و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
 8. ب)4: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
 9. ب)5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

طرح در كميسيون ماده 5 استان :

 1.  تقاضا ها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده 5 استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده 5 استان ارجاع مي گردد.
 2. كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند.
 3.  قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد.
 4.  قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.

 

 

ارتباط با شهردار
روز شمار تاریخ

وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
سخن روز

امام صادق(ع) می فرماید: خداوند متعال فرموده: «روزه از من است و پاداش آن را من می دهم

 حضرت آيت الله العظمی سيد علی خامنه ای (مد ظله العالی) : انقلاب بزرگ اسلامى ما، تمام مسلمانان دنيا را اميدوار كرده است.

حضرت امام خمینی(ره) : تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام مجاز است مگر آنهایی که فساد اخلاق بیاورد، فساد عفت بیاورد.

حضرت محمد(ص) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.

امام حسین(ع) : عقل کامل نمی شود ، مگر به پیروی حق.

امام مهدی(عج) : برای فرج من بسیار دعا کنید ، که گشایش کارهای شما در ان است.

حضرت علی(ع) : آفت عالمان ، حب ریاست است.

امام جواد(ع) فرمود : ملاقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب - موجب صفای دل و نورانیّت آن می گردد و سبب شكوفائی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدّت زمانی كوتاه انجام پذیرد.
 

سامانه 137